سفارشی سازی نرم افزار CRM

امروزه بیشتر کارفرمایان نیاز به نرم افزار مدیریت مشتریانی ( CRM ) دارند که همه فرآیندها و روش کاری شان را آنطور که می خواهند پوشش دهد. بیشتر نرم افزارهای CRM موجود در بازار بر اساس رویکردهای خاص نوشته شده است و امکان سازگاری با نیاز کارفرمایان گوناگون را ندارند. اما نرم افزار CRM کاریدار به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده که بتواند پاسخگوی نیازهای همه صنف های موجود در بازار کار باشد و چرخه کاری را کارفرمایان آنطور که می خواهند بچینند و آنطور که می خواهند پیاده سازی کنند. باید گفت که در این نرم افزار CRM ، نرم افزار سازگار با نیاز کارفرما می شود نه اینکه کارفرما نیازش را در چهارچوب نرم افزار بگنجاند.